Terug

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website (www.memo-monument.be) of die u verkrijgt via bepaalde interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Niettegenstaande systematische en continu geleverde inspanningen, kunnen de verantwoordelijke organisaties die de website beheren (stad Mechelen, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, IMEC, iDROPS) niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct, volledig en actueel is. De webmaster oefent geen controle uit op de inhoud of waarheid en draagwijdte van deze inhoud. Hij kan dus ook niet worden aansprakelijk gesteld voor eventuele foutieve informatie.

Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld, dan kan u dit laten weten aan de webmaster van www.memo-monument.be via monument@mechelen.be. Behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stemt u ermee in dat bovenstaande organisaties die de website beheren de opmerkingen, richtlijnen, ... vervat in uw reacties kunnen aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van onder meer het opnemen van de informatie op de website.

De verantwoordelijke organisaties die de website beheren plaatsen links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de doeleinden van de website. De verantwoordelijke organisaties die de website beheren behouden zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Aangezien de verantwoordelijke organisaties die de website beheren over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikken, kunnen zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die www.memo-monument.be bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. De verantwoordelijke organisaties die de website beheren aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behouden de verantwoordelijke organisaties die de website beheren zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan de webmaster via monument@mechelen.be